Close
Pathways World School Aravali - Student Council PYP

About Pathways

Pathways World School Aravali

Off Gurugram Sohna Road, Gurugram - 122102
+91 124 4513000

Student Council

 • Pathways World School Aravali - Abeer Khosla

  Abeer Khosla

  Head Boy

 • Pathways World School Aravali - Mihika Prakash

  Mihika Prakash

  Head Girl

 • Pathways World School Aravali - Anshuman Nagpal

  Anshuman Nagpal

  Deputy Head Boy

 • Pathways World School Aravali - Ananya Bajoria

  Ananya Bajoria

  Deputy Head Boy

 • Pathways World School Aravali - Vaishnavi Mishra

  Vaishnavi Mishra

  Air House Captain

 • Pathways World School Aravali - Medha Nair

  Medha Nair

  Air House Vice-Captain

 • Pathways World School Aravali - Ranveer Dhir

  Ranveer Dhir

  Earth House Captain

 • Pathways World School Aravali - Arhan Jain

  Arhan Jain

  Earth House Vice-Captain

 • Pathways World School Aravali - Ridhhi Khanna

  Ridhhi Khanna

  Fire House Captain

 • Pathways World School Aravali - Myra Punia

  Myra Punia

  Fire House Vice-Captain

 • Pathways World School Aravali - Janya Vishnudev

  Janya Vishnudev

  Water House Captain

 • Pathways World School Aravali - Keyanksha Chiripal

  Keyanksha Chiripal

  Water House Vice-Captain

 • Pathways World School Aravali - Manraj Singh

  Manraj Singh

  Boarding Caption

 • Pathways World School Aravali - Kritvi Bindals

  Kritvi Bindals

  Boarding Vice-Caption

X Map